1. Introducció

Les universitats públiques catalanes han estat objecte en els darrers anys d’una continuada avaluació i d’un seguiment constant de les seves activitats. Però part d’aquests mecanismes d’avaluació són en realitat controls ex ante o de procediment i ajustament a la legislació, més que no pas una anàlisi dels impactes directes i indirectes de la formació, la recerca i la transferència de coneixements de la universitat a la societat. Alhora, sovint es tracta d’estudis o avaluacions parcials sobre aspectes concrets. L’ACUP, amb aquest estudi, pretén integrar i difondre tot un seguit de dades i estadístiques sobre l’activitat universitària que, a dia d’avui, no es poden consultar de forma integrada.